Про кафедру спеціальної та інклюзивної освіти

                      лог баклог магМакет для сайту 1 1СПІН магістри

КСІО колаж 24 1 

Історія назви.

Підготовка фахівців зі спеціальної освіти розпочалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2011 р. за ініціативи першого директора Інституту людини Ольги Володимирівни Безпалько. Відкриття нового напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Київському університеті імені Бориса Грінченка, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, зумовлено, насамперед, запитом Департаменту освіти і науки КМДА на підготовку фахівців даного спрямування задля забезпечення їх подальшого працевлаштування у закладах освіти м. Києва у зв’язку з наявністю високого рівня затребуваності таких спеціалістів.

На той час підготовка здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр» з напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

У результаті реорганізації цієї кафедри з вересня 2013 року виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. З 1 вересня 2019 року кафедра змінила свою назву і тепер функціонує як кафедра спеціальної та інклюзивної освіти.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: освітньо-професійних програм 016.01.01 Логопедія для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів, освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі для другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми 016.00.03 Стратегії і практики інклюзивного навчання для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці у галузі спеціальної та інклюзивної освіти: доктори педагогічних наук Олена Мартинчук, Дар’я Супрун; доктор психологічних наук Тетяна Скрипник; кандидати педагогічних наук Наталія Бабич, Галина Васильєва, Еляна Данілавічютє, Наталія Лопатинська, Катерина Луцько, Катерина Тичина, Владислав Тищенко, Людмила Тищенко, Оксана Федоренко, Тетяна Хомик,; кандидати психологічних наук – Ганна Супрун, Оксана Таран; кандидат медичних наук Аліна Медицька; старші викладачі/викладачі (практики) –, Софі Марі Ганевіч, Наталія Заєркова, Анна Косянчук,Тетяна Куценко, Світлана Логвиненко, Вероніка Мельник, Юлія Найда, Марина Овчаренко, Ольга Реброва, Марія Синельник, Маргарита Чайка.

Виклики. За результатами щорічного рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету

«Лідер року» кафедра спеціальної та інклюзивної освіти тричі займала призові місця у рейтингу кафедр, а в 2020 р. посіла 1 місце серед кафедр Університету, крім цього члени професорсько- викладацького складу кафедри постійно займають високі позиції у рейтингах з-поміж докторів та/або професорів, кандидатів та/або доцентів, НПП/НП без наукового ступеня та без вченого звання.

Викладачі кафедри є лідерами у навчально-методичному і кадровому забезпеченні інклюзивного навчання та професійної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в Україні. Саме тому вони постійно шукають і знаходять різні шляхи підвищення власної компетентності з опорою на успішний міжнародний досвід. Так, членкині кафедри набували й підвищували компетентність щодо високофахового супроводу осіб з особливими освітніми потребами (у тому числі, з розладами аутистичного спектра) в Ізраїлі: оф-лайн стажування    (О. Мартинчук);    в    США:    оф-лайн    стажування (Т. Скрипник); оф-лайн навчання: (С. Ганевіч), он-лайн стажування (О. Мартинчук, Т. Скрипник, Т. Кострицька); в Канаді: оф-лайн стажування (Н. Софій, О. Федоренко, Т. Куценко); в Германії: оф- лайн стажування (Ю. Найда); в Нідерландах: оф-лайн стажування (Т. Скрипник); в Англії: оф-лайн стажування (Н. Софій, Т. Куценко); в Естонії, Литві, Латвії: оф-лайн-стажування (Ю. Найда); в Фінляндії: оф-лайн стажування (Н. Софій);   он-лайн   навчання (Н. Бабич); в Польщі: оф-лайн стажування (Н. Бабич, К. Тичина), онлайн    стажування    (Н. Бабич,    Н. Лопатинська,    О. Мартинчук, Ю. Найда, Т. Скрипник, Г. Супрун), в Словаччині: оф-лайн стажування   (Т. Скрипник);   у   Молдові:   оф-лайн   стажування (Н. Заєркова); у Киргизстані: оф-лайн навчання (О. Мартинчук, Н. Заєркова).

Реалізація освітнього процесу. У результаті засвоєного міжнародного та набутого власного практичного досвіду викладачі кафедри:

  • Розбудовують освітній процес за принципами студентоцентризму та індивідуальної орієнтованості навчання;
  • Впроваджують стратегії практико-орієнтованого навчання, що базується на інноваційній схемі освітнього процесу «аудиторія – центри компетентностей – база практики – реальне робоче місце»;
  • Застосовують інноваційні методи і засоби навчання і викладання, серед яких: метод «перевернутого навчання», проблемно орієнтоване навчання, навчання через тренінги, майстер-класи фахівців-практиків, рольові та ділові ігри, case-study, SWOT-аналіз, відпрацювання навичок професійної діяльності у Центрах практичної підготовки: «Логотренажер», «Аутизм- академія», «Центр інклюзивної освіти»;

Модернізація та розроблення нових освітніх програм.

У зв’язку із прийняттям в Університеті Нової освітньої стратегії, спрямованої на забезпечення практико-орієнтованого навчання, у 2017 р. була розроблена нова освітньо-професійна  програма

«Логопедія», у якій вдосконалено зміст і структуру підготовки, передбачено цільову орієнтацію на формування фахових компетентностей у Центрах практичної підготовки: «Логотренажер»,

«Центр інклюзивної освіти», «Аутизм-Академія».

Нова редакція   бакалаврської   освітньо-професійної   програми

«Логопедія» (2021 р.) базується на сучасних міжнародних підходах щодо діяльності фахівців з розвитку мовлення, а саме: володіння стратегіями логопедичного впливу у різні вікові періоди розвитку осіб з мовленнєвими функціональними обмеженнями; наявність трьох блоків спеціалізованих вибіркових дисциплін, що відповідають нагальним потребам ринку праці («Раннє втручання»; «Інклюзивна освіта»; «Навчання і розвиток дітей з аутизмом»).

Освітньо-професійна програма «Логопедія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблена і запроваджена у 2017 р. Нова редакція магістерської освітньо-професійної програми

«Логопедія» (2021 р.) спрямована на вирішення практичних завдань щодо реалізації стратегій втручання при порушеннях мовлення з погляду класичного логопедичного та сучасного нейропсихолінгвістичного підходу; збагатилась новими блоками спеціалізованих вибіркових дисциплін («Міофункціональна терапія» та «Психологічні технології в логопедичній практиці»). У 2023 році внесено зміни у магістерську освітньо-професійну  програму «Логопедія», якими передбачено удосконалення блоку дисциплін нейрологопедичного спрямування для забезпечення її унікальності серед аналогічних вітчизняних освітніх програм, а також розширення вибіркових дисциплін через запровадження блоку вибіркових дисциплін «Терапія мовлення дорослих», актуального в сучасних умовах надання логопедичних послуг населенню України.

У 2021 р. вперше в Україні розроблена освітньо-професійна програма, що передбачає на державному рівні підготовку професіоналів з надання підтримки особам з розладами аутистичного спектра. Це програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти –

016.00.02 «Втручання при аутизмі», що базується на досвіді підготовки кадрів за міжнародними стандартами. У 2023 р. внесено зміни до цієї освітньо-професійної програми, що зумовлені необхідністю уточнення змісту з урахуванням результатів анкетування стейкголдерів та акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми (сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3794 від 19.12.2022, Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти).

У 2023 році розроблено і запроваджено нову освітньо-професійну програму 016.00.03 «Стратегії і практики інклюзивного навчання» для другого (магістерського) рівня освіти. Метою цієї освітньо-професійної програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі спеціальної освіти як лідерів у справі розбудови якісного інклюзивного навчання. Унікальність освітньо-професійної програми «Стратегії і практики інклюзивного навчання» полягає у забезпеченні академічної мобільності здобувачів на рівні проектування освітньої програми, що передбачає можливість вибору блоку вибіркових дисциплін «Інтегрована та інклюзивна освіта (польський досвід)» в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща), а також практики у польських закладах освіти з інтегрованим та інклюзивним навчанням.

Зберігаючи найкращі традиції класичної вищої освіти, активно використовуючи інноваційні освітні технології в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами, викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на особистісний розвиток студентів, лідерське зростання та успішну професійну самореалізацію.

Із планом роботи кафедри на 2021 рік можна ознайомитись за посиланням

Зі звітом про роботу кафедри за 2021 рік можна ознайомитись за посиланням

Із планом роботи кафедри на 2022 рік можна ознайомитись за посиланням

Зі звітом про роботу кафедри за 2022 рік можна ознайомитись за посиланням,  Додаток А до звіту кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з наукової роботи

Із планом роботи кафедри на 2023 рік можна ознайомитись за посиланням

Зі звітом про роботу кафедри за 2023 рік можна ознайомитись за посиланням, Додаток А до звіту кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з наукової роботи

Із планом роботи кафедри на 2024 рік можна ознайомитись за посиланням