Затвердження зміни до ОПП «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Моніторинг і оцінка освітніх програм» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти на Вченій раді Факультету (03.04.24)

3 квітня 2024 року Вчена рада Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка затвердила зміни до освітніх програм «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Моніторинг і оцінка освітніх програм» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти.
Зміни до освітньо-професійних програм спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти зумовлені необхідністю уточнення змісту нових редакцій названих програм із урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2023 р. № 1583 Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти. Цим наказом до стандарту вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота в галузі знань 23 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня освіти внесені зміни, що передбачають нові редакції окремих компетентностей та програмних результатів навчання.
Так, у розділі IV спеціальну (фахову, предметну) компетентність 3 постановлено викласти в такій редакції: «Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проєктувати та моделювати соціальні ситуації, в тому числі на етапі раннього втручання.»; у розділі V пункт 10 викласти в такий редакції: «Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати раннє втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи».
03.04.24 Фото 1 Про внесення змін до ОП магістри 2
З метою приведення освітньо-професійних програм у відповідність зі стандартом вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота в галузі знань 23 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня освіти в процесі проведення робочих нарад кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи погоджено зміни:

  • уточнення змісту програмних компетентностей;
  • уточнення змісту програмних результатів навчання (нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання).

03.04.24 Фото 2 Про внесення змін до ОП магістри

При цьому інші положення освітньо-професійних програм, в тому числі перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність, матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми, залишилися без змін.

OON 04 min