Презентація змін до ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота на засіданні Вченої ради Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (15.03.23)

15 березня 2023 року на засіданні Вченої ради Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Вадим ЛЮТИЙ, гарант освітньої програми 231.00.01 «Соціальна робота», кандидат педагогічних наук, доцент та Тетяна СПІРІНА, гарант освітньої програми 231.00.02 «Соціальна педагогіка», кандидат педагогічних наук, доцент презентували оновлений зміст освітньо-професійних програм спеціальності 231 Соціальна робота.  

Презентація змісту ОПП 1

Зокрема, Вадим ЛЮТИЙ наголосив на змінах, що внесені до освітньо-професійних програм:

  • уточнення мети освітньо-професійних програм;
  • уточнення та введення нових професійних компетентностей та програмних результатів навчання;
  • введення до обов’язкової частини освітніх компонентів, спрямованих на вивчення сучасних тенденцій розвитку спеціальності та поглиблене формування дослідницьких та управлінських компетентностей, здатності до роботи в умовах міждисциплінарної команди;
  • уточнення змісту окремих освітніх компонентів програм;
  • синхронізація викладання дисциплін, що формують базові професійні компетентності, та практик в різних освітніх програмах;
  • введення альтернативних вибіркових блоків, спільних для всіх ОПП.

Він наголосив на тому, що кафедрою враховано перелік рекомендацій стейкхолдерів при розробленні ОП «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота».

А також представив зміни, які стосуються, безпосередньо, освітньо-професійної програми Соціальна робота.

Презентація змісту ОПП 2

Тетяна СПІРІНА окреслила фактори, що вплинули на оновлення освітніх програм, представила освітні компоненти, що є загальними для обох освітніх програм та виділила ті, які визначають специфіку кожної програми, а також зупинилася на ключових особливостях програми.

Презентація змісту ОПП 3

Також гаранти освітньо-професійних програм презентували вибіркові компоненти сформовані у чотири блоки, що дозволяють сформувати складну компетентність:

  • організація та проведення соціальної медіації;
  • менеджмент соціального проєкту;
  • організація соціальної роботи в громаді;
  • впровадження інновацій в соціальній роботі.

Гаранти запевнили, що професорсько-викладацький склад кафедри разом з експертами, які будуть викладати гостьові лекції, здатен у повній мірі забезпечити якісне навчання за освітніми програмами «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» та відпрацювання необхідних компетентностей у межах практичної діяльності.

Презентація змісту ОПП 4