Метою моніторингу якості надання освітніх послуг за освітніми програмами спеціальності 231 «Соціальна робота» у Київському університеті імені Бориса Грінченка є забезпечення зворотного зв’язку від здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, відстеження та аналіз динаміки надання освітніх послуг й формування пропозицій стосовно їх вдосконалення.

 

Анкетування вже традиційне та проводиться раз на рік наприкінці навчального року, або на його початку. Процедура анкетування регулюється Положенням про опитування в Київському університеті імені Бориса Грінченка з метою збору об’єктивної інформації щодо очікувань і рівня задоволення здобувачів освіти, випускників, ПП/НПП, роботодавців та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів) якістю надання освітніх послуг і станом освітнього процесу в Університеті, забезпечення зворотного зв’язку від усіх учасників освітнього процесу та їхнього залучення до процесу періодичного перегляду й удосконалення процедур забезпечення якості освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм та їх змістового наповнення.

 

Звіти за результатами опитувань в узагальненому вигляді надаються директору Інституту людини, заступнику директора з науково-методичної та навчальної роботи та гарантам освітніх програм для їх інформування та прийняття необхідних управлінських рішень щодо покращення, вдосконалення професійної підготовки здобувачів й змісту відповідної освітньої програми.

 

Опитування серед здобувачів за освітньою програмою «Моніторинг і оцінка соціальних програм» другого (магістерського) рівня вищої освіти проходило у вересні 2021 року. Анкетування проводилось за допомогою онлайн-сервісу Google forms, форма якої надсилалась студентам на особисті корпоративні пошти. В анкетуванні взяли учать здобувачі 1 та 2 курсів (всього 80 записів).

 

Анкета включавала 7 категорій за якими здобувачі оцінювали рівень задоволеності викладанням на освітній програмі:

  • Аналітичне мислення
  • Гнучкість та емоційний інтелект
  • Етичність
  • Ефективна комунікація
  • Ефективне використання методів викладання
  • Знання предмету викладання
  • Мотивація студентів

Кожна категорія містила 4 компетентності викладачів, що проявляються в їх поведінці та діяльності. Так, здобувачам необхідно було відзначити рівень прояву, а саме:

2 — не проявляються;

3 — інколи проявляються;

4 — часто проявляються;

5 — завжди проявляються.

 

Розподіл відповідей здобувачів відображено на графіку нижче:

grafik 1

Аналіз відповідей показав високий рівень (4,63%) задоволеності здобувачів у компетентностях викладачів за категорією «Знання предмету викладання», а саме: добре орієнтуються у навчальній дисципліні, яку викладають; обізнані в різних аспектах дисципліни і демонструють її зв'язок з іншими сферами знань; визначають перспективи вивчення дисципліни для майбутньої професійної діяльності; глибоко, логічно та аргументовано відповідають на запитання.

 

Однаковий рівень задоволеності (4,57%) у компетентностях викладачів за категоріями «Аналітичне мислення» (використовують різні джерела для представлення інформації, демонструють множинність підходів до аналізу навчального матеріалу, демонструють причинно-наслідкові зв'язки між різними частинами інформації, структуровано та послідовно викладають матеріал на заняттях) та «Етичність» (не розділяють аудиторію на "бажаних" та "небажаних" студентів, ставляться неупереджено до національної, етнічної, гендерної та соціальної приналежність студентів, ввічливо та доброзичливо поводять себе як під час занять, так і поза межами аудиторії, ставляться  до студентів як до рівноправних партнерів під час навчального процесу, виявляють повагу).

 

Майже однакові за значеннями оцінка здобувачів у компетентностях викладачів прослідковуються за категоріями: Гнучкість та емоційний інтелект (4,55%), Ефективна комунікація (4,55%), Ефективне використання методів викладання (4,54%)

Найнижчий рівень задоволеності виявився за категорією «Мотивація студентів» (4,49%): вміють викликати інтерес до своєї дисципліни, створюють позитивну атмосферу навчальних занять, підтримують ініціативу студентів, Вивчення дисципліни викликає бажання до подальшого самостійного пошуку.

 

Результати опитування були винесені на розгляд на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Протокол № 14 від 29 вересня 2020 року).