Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 січня 2019 року

 

 1. Затвердження проміжного звіту 2018-2019 н. рр. аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Рекомендація до використання ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

3. Обговорення готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.

4. Узгодження плану роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на 2019 рік.

5. Уточнення графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на другий семестр 2018-2019 навчального року.

6. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, освітня програма: 053.00.01 Психологія, на основі: освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю

7. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 лютого 2019 року

 

1. Затвердження звіту з індивідуальних наукових тем дослідження професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри нових освітніх програм.

3. Уточнення баз виїзду на практику студентів спеціальності 053 Психологія.

4. Узгодження освітніх послуг кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Організація профорієнтаційної діяльності професорсько-викладацьким складом кафедри.

6.  Обговорення якості та успішності студентів 1 курсу спеціальності 053 Психологія.

7. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 березня 2019 року

1. Обговорення та затвердження освітньо-програми програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2. Попередній захист дисертації Калюжної Ірини Петрівни на тему: «Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 3. спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

3. Рекомендація Міщенко В.М. до навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

4. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики.

5. Затвердження змісту екзаменаційної документації для складання додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація: педагогічна та вікова психологія; соціальна психологія, психологія соціальної роботи).

6. Затвердження Програми та білетів комплексного кваліфікаційного екзамену (галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, напрям підготовки 6.030102 Психологія).

7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психолого-педагогічної компоненти (галузь знань – 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки – 6.020303/01 Філологія (українська мова та література), освітній рівень – перший (бакалаврський).

8. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії (галузь знань – 0302 Історія та археологія, напрям підготовки 6.020302 Історія, освітній рівень – перший (бакалаврський).

9. Узгодження проведення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології змісту профорієнтаційних заходів на квітень 2019 р.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22 квітня 2019 року

 

1. Обговорення результатів гостьової лекції Шарі Вілсон (Канзас Сіті, США), організованою кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Узгодження професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології тематичних планів нових навчальних курсів (2019-2020 н. р.).

3. Реалізація участі у VІ –му конкурсі наукових статей «Мистецтво жити разом» за темою «Толерантність і концепт ідентичності», організованому Міжнародним центром «Сяйво».

4. Обговорення фотоконкурсу – 2019 «Nature vs Human. Ми люди Землі», що проводиться Інститутом людини при сприянні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Уточнення заходів, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології до Дня кафедри (23 квітня 2019 р.).

6. Обговорення результатів Науково-практичної конференції «Непомічені підлітки», яка відбулася 19-20 квітня 2019 р., м. Київ.

7. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 07 травня 2019 року

 

1. Попередній захист бакалаврських робіт студентів 4 курсу (галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», напрям підготовки 6.030102 «Психологія»).

2. Узгодження проведення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології заходів Наукової цукерні.

3. Обговорення стану підготовки магістрів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології до презентації своїх напрацювань на студентській науково-практичній конференції "Перші кроки у науку".

4. Уточнення можливостей та перспектив наукової співпраці на платформі ResearchGate.

5. Обговорення результатів профорієнтаційного заходу, проведеного кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології з учасниками Весняного табору для учнів 8-10 класів від @ibs_education.

6. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 21 травня 2019 року

 

1. Звіт аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, спеціальності 053 «Психологія» (спеціалізація – педагогічна і вікова психологія).

2. Рекомендація до друку навчального посібника «Тренінг професійного самовизначення», укладеного Калюжною Іриною.

3. Затвердження теми дисертації Каліщук Світлани Миколаївни «Психологія смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

4. Обговорення відгуку на автореферат кандидатської дисертації Борисенко Валентини Модестівни «Формування емоційної компетентності у майбутніх фахівців соціономічного напряму» представленої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

5. Обговорення відкритих занять професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

6. Звіт професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології та рекомендація для обрання на посаду.

7. Обговорення та рекомендація кандидатури Сергєєнкової О.П. для обрання на посаду завідувача кафедри психології особистості та соціальних практик.

8. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

9. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

10. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 травня 2019 року

 

1. Науковий звіт професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2018-2019 н. р.

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології презентацій Наукової цукерні.

3. Методологічне забезпечення електронних навчальних курсів 2019-2020 н. р.

4. Заповнення професорсько-викладацьким складом кафедри журналів академічної успішності.

5. Різне

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 04 червня 2019 року

 

1. Обговорення та внесення пропозицій професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології щодо загальної якості й успішності студентів.

2. Реалізація профорієнтаційних заходів 2018-2019 н. р.

3. Обговорення автореферату дисертації Балахтар Валентини Візіторівни за темою "Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи», поданого на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

4. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2019 року

 

1. Оновлення та затвердження змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на І семестр 2019-2020 н. р.

3. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на І семестр 2019-2020 н. р.

4. Затвердження Методичного алгоритму розробки, виконання та захисту навчально-професійного проєкту для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

6. Обговорення наукових екскурсійних програм для студентів.

7. Ознайомлення професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології з графіком навчання І семестру 2019-2020 н. р.

8. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних напрямів підготовки, освітньої програми 053.00.01 Психологія, першого (бакалаврського) рівня.

9. Затвердження наукових керівників аспірантів першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізації – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 вересня 2019 року

 

1. Стратегія планування кафедри психології особистості та соціальних практик на 2019-2020 н. р.

2. Затвердження індивідуальних планів роботи на 2019-2020 н. р. аспірантів та докторантів першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри заходів до соціального проекту «З Києвом і для Києва».

4. Уточнення змісту та форми організації профорієнтаційних заходів 2019-2020 рр.

5. Оновлення змісту постійно діючого наукового гуртка кафедри психології особистості та соціальних практик «Я-психолог».

6. Обговорення та планування навчальних екскурсії студентів на 2019-2020 н. р.

7. Впровадження технологій змішаного та перевернутого навчання викладачами кафедри за допомогою створення навчальних відеоматеріалів у Студії відеозапису.

8. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08 листопада 2019 року

 

 

1. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик заходів до «Дня Університету».

3. Уточнення змісту та форми організації профорієнтаційних заходів до «Форуму про професії».

4. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик співпраці з Оболонським центром зайнятості.

5. Методологічні основи оновлення змісту та підготовки до сертифікації електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри.

6. Затвердження тем магістерських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

7. Моніторинг підготовки та друку професорсько-викладацьким складом кафедри наукових статей в міжнародних та фахових виданнях.

8. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 листопада 2019 року

 

1. Методологічні основи оновлення змісту та підготовки професорсько-викладацьким складом кафедри робочих програм на 2 семестр 2019-2020 н. р.

2. Узгодження направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик та затвердження програм стажування.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою магістрів 2019 року випуску, спеціальність: 053 Психологія.

4. Методичне забезпечення організації практики студентів 4 курсу, спеціальність053 Психологія, освітня програма 053.00.01 Психологія, вибіркова спеціалізація: організаційна психологія.

5. Обговорення результатів організації та проведення професорсько-викладацьким складом кафедри профорієнтаційних заходів на «Форумі про професії».
6. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 грудня 2019 року

 

1. Затвердження звіту про стажування професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Узгодження змісту та форм організації профорієнтаційних заходів 2020 р.

3. Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик заходів дотримання академічної доброчесності.

4. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.

5. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія Прядко А. О.

6. Обговорення стану заповнення журналів успішності студентів за 1семестр 2019-2020 н.р.

7. Різне.

 

 

Протокол №1

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 05.01.2018 року

 

Порядок денний:

 1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри робочих програм на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

2. Внесення коректив та затвердження екзаменаційної документації на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

3. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри програми перехресної аспірантури з психологічних наук.

4. Методологічне забезпечення електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Затвердження проміжного звіту про роботу за 2017-2018 н. р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

6. Різне.

Протокол №2

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08.02.2018 року

  

Порядок денний:

 

1. Методологічне забезпечення наукових презентацій професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології освітньої стратегії розвитку.

3. Затвердження каталогу дисциплін за вибором студентів на 2017-2018 навчальний рік.

4. Обговорення результатів проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі студентами напряму підготовки «Психологія».

5. Стан підготовки до публікування анотацій магістерських робіт та статей здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія».

6. Затвердження змістовно-наукової експертизи ЕНК.

7. Заповнення професорсько-викладацьким складом кафедри журналів академічної успішності.

8. Різне.

Протокол №3

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 02.03.2018 року

 

Порядок денний:

 

1. Участь професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології у проекті «Visions and Reflections: Our Shared Environment Project», що реалізується проектною командою (Центр Проектів (Техас)) на базі Київського університету імені Бориса Грінченка у період із 20 по 23 березня 2018 року.

2. Реалізація заходів по підготовці Дня кафедри.

3. Внесення коректив в робочі навчальні плани професорсько-викладацького складу кафедри.

4. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології порядку укладання робочих програм.

5. Обговорення та внесення пропозицій викладачами кафедри щодо загальної якості й успішності студентів.

6. Різне.

Протокол №4

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19.03.2018 року

 

Порядок денний:

 

1. Оцінка впровадження результатів дисертаційного дослідження докторанта третього року підготовки Столярчук О.А.

2.Рекомендація до друку монографії доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидата психологічних наук, докторанта третього року підготовки Столярчук О.А. «Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності універсуму».

3. Затвердження програми стажування Лариси Петрівни Бутузової, кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

4. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології презентацій Наукової цукерні.

5. Затвердження програми вступних екзаменів в  аспірантуру зі спеціальності 053 Психологія та програми додаткового випробування в аспірантуру (нефахову).

6. Про зміну наукового керівника та затвердження теми аспіранта першого року навчання спеціальності 053 «Психологія» Клепікової О.В.

7. Різне.

Протокол №5

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20.04.2018 року

  

Порядок денний: 

 

1. Звіт про стажування кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузової Л.П.

2. Обговорення відгуку на автореферат дисертації Дзюбинської Марії Ярославівни «Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

3. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою.

4. Стан реалізації заходів Наукової цукерні викладачами кафедри.

5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології програми ДЕК.

6. Різне.

Протокол №6

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23.05.2018 року

 

1. Звіт про роботу 2017-2018 н. р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Науковий звіт професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2017-2018 н.р.

3. Затвердження відгуку на автореферат дисертації Ковальової Оксани Анатоліївни «Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

4. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.

5. Про рекомендацію кандидатур співробітників для обрання на посаду.

6. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

7. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

8. Різне.

 

Протокол №7

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30.08.2018 року

Порядок денний: 

1. Обговорення Нової освітньої стратегії Університету.

2. Методичне забезпечення гурткової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на 2018-2019 навчальний рік.

3. Реалізація профорієнтаційних заходів 2018-2019 н. р.

4. Затвердження навантаження професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на 2018-2019 навчальний рік.

5. Затвердження робочих програм на перше півріччя 2018-2019 н.р.

6. Затвердження екзаменаційної документації на перший семестр 2017-2018 навчального року.

zasidannya kafedry 1

zasidannya kafedry 3

zasidannya kafedry 4

zasidannya kafedry 2

 

Протокол № 8

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 24.10.2018 року

Присутні: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор; Кутішенко В.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Сорокіна О.А. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Цюман Т.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат педагогічних наук, доцент; Подшивайлова Л.І. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Коханова О.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Шевцова О.М. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Фурман В.В. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; Канюка І. О. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Михайловська О.С. – лаборант кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. 

Порядок денний:

1. Затвердження наукових керівників аспірантів першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Слухали: завідувача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову О.П. з інформацією про вступ до аспірантури на спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Пристай Ольги Володимирівни, а також про призначення її науковим керівником доктора психологічних наук, професора Міляєву Валерію Робертівну.

Ухвалили: призначити доктора психологічних наук, професора Міляєву В. Р. науковим керівником аспіранта першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Пристай О. В.

Слухали: доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. з інформацією про вступ до аспірантури на спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Жильцова Андрія Олексійовича, а також про призначення його науковим керівником доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову Оксану Павлівну.

Ухвалили: призначити доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову О.П. науковим керівником аспіранта першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Жильцова А. О.

 

Протокол №9

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 24.10.2018

 

Порядок денний

1)  Моніторинг індивідуальних наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2) Обговорення підготовки та проведення профорієнтаційних заходів співробітниками кафедри.

3) Стан готовності магістерських дослідженнь студентів.

4) Затвердження програм психологічної практики на 2019-2019 н.р.

 

Протокол №10

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 26.11.2018 року

 

Порядок денний 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології результатів проведення профорієнтаційного заходу «Професійний воркшоп «Територія PSY»», 24.11.18 р.

2. Про готовність магістерських робіт зі спеціальності: 053 Психологія.

3. Надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою магістрів 2018 року випуску, спеціальність: 053 Психологія.

4. Направлення на стажування професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктора психологічних наук Поліщука Валерія Миколайовича.

5. Заповнення професорсько-викладацьким складом кафедри репозиторію й Е-портфоліо.

6.  Різне.

 

Протокол №11

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 26.12.2018 року

 

 Порядок денний

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології результатів проведення заходів Грінченківської декади (29.11-06.12.18р.).

2. Методичне забезпечення матеріалів навчальних курсів.

3. Затвердження робочих програм на друге півріччя 2018-2019 н.р.

4. Затвердження екзаменаційної документації на другий семестр 2018-2019 навчального року.

5. Затвердження графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на другий семестр 2017-2018 навчального року.

6. Обговорення навчальних екскурсій для студентів на 2019 рік.

7. Різне.

Протокол №10

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22.05.2017 року

 

 1. Звіт докторанта другого року підготовки Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 2. Звіт аспіранта другого року навчання Якименко А. В. за 2016-2017 н.р.
 3. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 4. Звіт доцента кафедри, кандидата біологічних наук, доцента Маруненко І.М. за 2016-2017 н. р.
 5. Звіт викладача кафедри, кандидата психологічних наук Власенко І.А. за 2016-2017 н. р.
 6. Звіт старшого викладача кафедри, кандидата психологічних наук Вінник Н.Д. за 2016-2017 н.р.
 7. Обговорення відкритого семінарського заняття Кутішенко В. П., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 8. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Кутішенко В.П. за 2016-2017 н. р.
 9. Обговорення відкритого семінарського заняття Москальова М. В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 10. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук Москальова М.В.
 11. Обговорення відкритої лекції Цюман Т. П., доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента.
 12. Звіт доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента Цюман Т.П.
 13. Звіт професора кафедри, доктора психологічних наук, доцента Макарчук Н.О.
 14. Звіт старшого викладача кафедри Васильєва О.О.
 15. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 16. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

 

 

Протокол № 10

від 24 лютого 2016 року

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

 

 1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року.
 2. Публікаційна активність професорсько-викладацького складу кафедри.
 3. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 4. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 5. Різне.

Сторінка 2 із 2