Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 березня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Методичні засади використання професорсько-викладацьким складом кафедри дистанційного навчання.
 2. Внесення коректив до оцінювання студентів заочної форми навчання в зв’язку з ситуацією карантину.
 3. Моніторинг стану готовності випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів кафедри психології та соціальних практик.
 4. Обговорення проміжних результатів грантового дослідження співробітників кафедри психології та соціальних практик.
 5. Уточнення стану готовності проходження студентами практик зі спеціальності 053 Психологія.
 6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підготовки та реалізації наукових заходів до Наукової цукерні та Дня кафедри.
 7. Внесення пропозицій до підготовки «Порадників» для дітей, школярів, студентів в ситуації епідеміологічної кризи.
 8. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо змісту освітнього процесу.
 9. Різне.

 

 

 

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 12 березня 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів зборів трудового колективу Інституту людини.

 

2. Затвердження Програми комплексного кваліфікаційного екзамену за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

3. Внесення змін до Програм ознайомчої та виробничої практик за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

4. Затвердження Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики (галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, освітній рівень перший (бакалаврський)).

 

5. Обговорення результатів підготовки магістерських та бакалаврських проектів студентів кафедри психології особистості та соціальних практик.

 

6. Уточнення стану готовності та реалізації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри.

 

7. Обговорення результатів опитувань аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик щодо освітнього процесу.

 

8. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 лютого 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик стратегії розвитку кафедри на 2020 рік.

 

2. Уточнення стану готовності проміжного наукового звіту співробітників кафедри за 2019-2020 н. р.

 

3. Затвердження графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри на другий семестр 2019-2020 навчального року.

 

4. Моніторинг здійснення профорієнтаційної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри у 2019-2020 рр.

 

5. Методологічне забезпечення наукових заходів кафедри психології особистості та соціальних практик у березні 2020 р.

 

6. Різне.

 

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 січня 2020 року

 

 1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм навчальних дисциплін та програм екзаменів для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.
 2. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін, програм екзаменів і програми практики для освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на ІІ семестр 2019-2020 н. р.
 3. Проміжний звіт за І семестр 2019-2020 н.р. аспірантів і докторантів кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Узгодження методологічних засад підготовки бакалаврських робіт студентів спеціальності 053 Психологія.
 5. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі: освітнього ступеня бакалавр.
 6. Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
 7. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.
 8. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».
 9. Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08 листопада 2019 року

 

 

 

1. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик заходів до «Дня Університету».

3. Уточнення змісту та форми організації профорієнтаційних заходів до «Форуму про професії».

4. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик співпраці з Оболонським центром зайнятості.

5. Методологічні основи оновлення змісту та підготовки до сертифікації електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри.

6. Затвердження тем магістерських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

7. Моніторинг підготовки та друку професорсько-викладацьким складом кафедри наукових статей в міжнародних та фахових виданнях.

8. Різне.