Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 28 вересня 2020 року

 

 1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти 6 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 2. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях».
 3. Обговорення стану наповнення електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Обговорення та внесення пропозицій по підготовці заходів до ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».
 5. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 31 серпня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Оновлення та затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін на І семестр 2020-2021 н. р. для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 2. Оновлення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на І семестр 2020-2021 н. р.
 3. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.
 4. Оновлення та затвердження змісту програм практик для студентів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на 2020-2021 н. р.
 5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 6. Моніторинг підготовки навчально-професійних проєктів студентами 6 курсу освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 7. Затвердження наукового керівника аспіранта першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) Кібальника Н.С.
 8. Обговорення наповнення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик електронних навчальних курсів.
 9. Обговорення оновлення та наповнення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик щодо інформації про випускників.
 10. Моніторинг публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 11. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 червня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Результати впровадження освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 2. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання спеціальності 053 Психологія Клепікової Ольги Валеріївни.
 3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання: Прядко Анастасії Олегівни.
 4. Звіт докторантів та аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик за 2019-2020 н.р.
 5. Звіт за 2019-2020 н.р. професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Моніторинг готовності ЕНК викладачів кафедри до сертифікації.
 7. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів підсумкової атестації.
 8. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 9. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 травня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

 1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії для продовження контрактів професорсько-викладацькому складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 2. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Подшивайловій Лідії Іванівні;
 3. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Кутішенко Валентині Петрівні;
 4. Про рекомендацію кандидатури Садової Мирослави Анатолівни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів підсумкової атестації студентів спеціальності 053 Психологія.
 7. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2020 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 8. Рекомендація студентів, які за результатами навчання можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою (випуск: червень 2020 р.), першого освітнього рівня зі спеціальності 053 Психологія.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології зі спеціальності 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
 10. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо застосування у навчанні електронних курсів, ІТ-технологій в ситуації невизначеності (карантині).
 11. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 квітня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

 1. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту електронних навчальних курсів та оцінювання їх студентами.
 2. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.
 3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Прядко А.О.
 4. Обговорення та внесення пропозицій щодо оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 "Психологія" щодо удосконалення організації навчальних занять.
 7. Моніторинг готовності випускових бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів зі спеціальності 053 "Психологія".
 8. Обговорення та внесення коректив в відомості поточної успішності студентів в реаліях дистанційного навчання.
 9. Затвердження програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для студентів 4 курсу напряму підготовки 032 Історія та археологія освітнього рівня першого (бакалаврського).
 10. Різне.