Матеріали засідань кафедри

Протокол № 5

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 травня 2021 року

 

Порядок денний

 

 

 1. Про порядок голосування.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Про рекомендацію кандидатури Сорокіної Олени Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Про рекомендацію кандидатури Коханової Олени Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Про рекомендацію кандидатури Фурман Вікторії Вікторівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Про рекомендацію кандидатури Власенко Інни Анатоліївни для обрання на посаду старшого викладача кафедри психології особистості та соціальних практик.
 7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для напряму підготовки 032 Історія та археологія (денна форма навчання), освітній рівень перший (бакалаврський).
 8. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 053 Психологія, освітніх програм 053.00.02 Практична психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, ступеня вищої освіти бакалавр, магістр здобутого за іншою спеціальністю.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія, освітніх програм: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 10. Затвердження наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик «Психологія конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних відносин» на 2021-2026 н.р.
 11. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 12. Про завершення дисертаційної роботи Когут О.О. на тему: «Психологія стресостійкості особистості» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – загальна та вікова психологія.
 13. Різне. 

ПРОТОКОЛ № 4

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

 • Проміжний звіт навчально-професійних проєктів студентів 5 курсу, ОП Екстремальна та кризова психологія.
 • Про рекомендацію до сертифікації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Обговорення та рекомендація до друку посібника Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О. Психологічне здоров’я студентської молоді.
 • Уточнення та внесення коректив до організації та проведення заходів до Дня кафедри, Наукової цукерні.
 • Обговорення участі професорсько-викладацького складу кафедри у«Грінченківській весні».
 • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Праченко О. К. «Розвиток гендерної толерантності при вирішенні міжособистісних конфліктів у юнацькому віці», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
 • Різне.

ПРОТОКОЛ № 3
розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик
Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 22 березня 2021 року
онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Внесення змін до освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
2. Затвердження змісту каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів 5 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
3. Результати анкетування випускників освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
4. Проміжний звіт про виконання навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик методичних рекомендацій до підготовки курсової роботи за ОП «Психологія бізнесу та управління».
6. Затвердження подальшого графіку роботи профорієнтаційного  хабу «Студії успішного абітурієнта» кафедри психології особистості та соціальних практик.
7. Обговорення публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
8. Методологічні основи пошуку та підготовки грантових заявок наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри.
9. Різне.

ПРОТОКОЛ № 2

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 15 лютого 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Про рекомендацію кандидатур до вступу в аспірантуру за кошти місцевого бюджету (денна форма навчання).

2. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, Освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління  на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

3. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: другий (магістерський), спеціальність: 053 Психологія, Освітня програма: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

4. Направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Про проходження стажування кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології розвитку та консультування Факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка З.М. Адамської, на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення питань змішаної форми навчання студентів у зв'язку епідситуацією в Україні.

7. Методологічні засади профорієнтаційного заходу кафедри психології особистості та соціальних практик «Студії успішного абітурієнта». 

8. Результати акредитації освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

9. Різне.

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 18 січня 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик графіку сертифікації ЕНК на 2021  н. р.

4. Про затвердження каталогу дисциплін за вибором для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

5. Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія. 

6. Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.

7. Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.

8. Затвердження програм комплексних іспитів з психології, педагогіки та методик навчання для спеціальності 035 Філологія.

9. Різне.