Матеріали засідань кафедри

Протокол №2

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 січня  2022 року

Дата: 21.02. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Затвердження опису ОНП «Психологія» та навчального плану для здобувачів третього рівня навчання, спеціальність 053 Психологія.

2. Затвердження Програми вступу у магістратуру, спеціальність 053 Психологія.

3. Затвердження програми вступу на 2 курс першого освітнього рівня, спеціальність 053 Психологія

4. Затвердження Програми вступу та білетів до вступу у аспірантуру на 2022 н.р., спеціальність 053 Психологія.

5. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Порядок підготовки курсових робіт студентами 2 та 3 курсів, спеціальність 053 Психологія, узгодження тем, затвердження графіка підготовки робіт.

7. Підготовка заходів профорієнтації викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини 23 лютого 2022р.

8. Інформування про стан перескладання академічної заборгованості студентів.

9. Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

10 Інформування стосовно наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик: стан розробки тем викладачами відповідно до затвердженого плану.

11. Різне.

Протокол №1

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 січня  2022 року

Дата: 17.01.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2021-2022 н. р.
 • Проміжний звіт за І семестр 2021-2022 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Узгодження методологічних засад підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія.
 • Затвердження Програми фахового випробування з психології за освітнім рівнем другим (магістерським) спеціальності 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр.
 • Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології за освітнім рівнем другим (магістерським) спеціальності 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.
 • Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».
 • Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.
 • Різне.

Протокол №13

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 17 грудня  2021 року

Дата: 17.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про розгляд програм екзаменів на 2021-2022 н.р. для студентів непсихологічних спеціальностей.
 • Обговорення та рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Психологічне здоров’я студентської молоді» (автори Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О.).
 • Про презентацію проекту освітньо-наукової програми 053 «Психологія» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії).
 • Про підготовку ЕНК викладачами кафедри до сертифікації.
 • Різне.

Протокол №12

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 3 грудня  2021 року

Дата: 03.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про затвердження звіту з науково-викладацької практики аспірантів спеціальності 053 «Психологія».

2. Різне.

Протокол №11

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 16 листопада  2021 року

 

 

Дата: 16.11.2021 р.

 Час проведення: 13.00 год.

 Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

2. Обгрунтування теми дисертації О. Береговенко, аспірантки І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

3. Проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертацій: Клепікової Ольги  Валеріївни на тему «Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Прядко Анастасії Олегівни на тему «Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Нікольської Анни Дмитрівни на тему «Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

4. Слухання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.02 Практична психологія, заочної форми навчання.

5. Про рекомендацію до отримання дипломів з відзнакою здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

6. Про підготовку ЕНК  викладачами кафедри до сертифікації.

7. Різне.